1. 1. Identiteit van de verantwoordelijke

Dit is het privacy statement van Tulp Belettering. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken indien u gebruik maakt van de diensten van Tulp Belettering of indien u onze website bezoekt. De website www.tulpbelettering.nl wordt geëxploiteerd door Tulp Belettering.  Tulp Belettering is statutair gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 20169333.
 

Bij vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Tulp Belettering kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van Tulp Belettering. Als vertegenwoordiger van Tulp Belettering is aangewezen:

Naam: Dhr. H. Tulp

E-mail: info@tulpbelettering.nl

Adres: Voorerf 15, 4824 GM Breda

Telefoon: +31 6 34 43 78 87

Door www.tulpbelettering.nl te bezoeken of gebruik te maken van de door Tulp Belettering aangeboden dienstverlening zullen uw persoonsgegevens worden verzameld en worden verwerkt overeenkomstig de voorwaarden zoals die in dit privacy statement uiteen worden gezet.

  1. 2. Wettelijke basis

Verwerking van persoonsgegevens is slechts rechtmatig indien de verwerking valt onder een van de in de Verordening gestelde grondslagen. 

Uitvoeren overeenkomst

Tulp Belettering verwerkt persoonsgegevens waar deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Tulp Belettering.

Toestemming

Tulp Belettering verwerkt persoonsgegevens in bepaalde gevallen op basis van een door de betrokkene expliciet gegeven toestemming.

Gerechtvaardigd belang

Met betrekking de verwerking van persoonsgegevens voor (direct)marketing doeleinden stelt Tulp Belettering zich op het standpunt dat deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tulp Belettering.

  1. 3. Doel van de verwerking

Uitvoeren van een overeenkomst

Indien u een overeenkomst aangaat met Tulp Belettering zullen de verstrekte persoonsgegevens verwerkt worden om de overeenkomst naar behoren uit te voeren. 

Marketing

Via door u verstrekte contactinformatie die u via de www.tulpbelettering.nl  verstrekt, wordt door Tulp Belettering gebruikt om u te benaderen met informatie over de door Tulp Belettering geleverde diensten. 

De dienstverlening te verbeteren;

Tulp Belettering verwerkt (persoons)gegevens om de dienstverlening te verbeteren, daartoe gebruikt Tulp Belettering gegevens waaruit Tulp Belettering kan opmaken hoe u de website gebruikt en welke pagina’s u bezoekt.

  1. 4. Gegevens die Tulp Belettering verzamelt

Tulp Belettering verwerkt persoonsgegevens welke terug te leiden zijn tot een individu alsmede gegevens die niet direct terug te leiden zijn tot een persoon zoals bedrijfsgegevens. Daarnaast verwerkt Tulp Belettering nog geanonimiseerde informatie over het gebruik en werking van de website.

Gegevens die u aanlevert:

Indien u via de website een formulier invult of op andere wijze persoonsgegevens verstrekt om in contact te treden met Tulp Belettering worden de door u verstrekte persoonsgegevens (uw naam, e-mailadres en telefoonnummer) opgeslagen. 

Persoonsgegevens die u aanlevert worden opgeslagen op een server van Tulp Belettering of op een server van een derde partij. Indien persoonsgegevens op een server van een derde partij worden opgeslagen draagt Tulp Belettering er zorg voor dat er met deze derde een verwerkersovereenkomst gesloten is.

Gegevens die Tulp Belettering verzamelt via uw bezoek aan de website

Tulp Belettering verkrijgt, mits u daar toestemming voor heeft gegeven, door het gebruik van tracking-pixels en cookies inzicht in het gebruik van de website. Dit stelt Tulp Belettering in staat om het gebruiksgemak en de gebruikerservaring voor de bezoeker te verbeteren. 

  1. 5. Hoe we gegevens verwerken

Tulp Belettering gebruikt de verzamelde gegevens om diensten te leveren, de dienstverlening te verbeteren, u te informeren over nieuwe diensten en producten of nieuwe diensten te ontwikkelen. Daarnaast gebruikt Tulp Belettering de gegevens om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

De door Tulp Belettering verzamelde gegevens worden nimmer verstrekt aan derden. Persoonsgegevens kunnen wel opgeslagen worden op servers van derden. Met deze derden heeft Tulp Belettering een verwerkersovereenkomst gesloten waarin deze derden zich committeren om de door hen te verwerken gegevens adequaat te beveiligen. 

  1. 6. Gebruikte software en/of cookies

Tulp Belettering gebruikt (online)software en/of cookies om het gebruik van de website te analyseren. De volgende (online)software en cookies worden gebruikt:

Google Analytics

Tulp Belettering gebruikt de software van Google Analytics om inzicht te krijgen in het websiteverkeer. Via Google Analytics verzamelt Tulp Belettering geen IP-adressen. De door Google verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. 

De door Google Analytics verzamelde gegevens wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten. Google voldoet aan de eisen die het Privacy Shield stelt en biedt daarmee een passende beschermingsniveau. 

  1. 7. Beveiliging

Tulp Belettering stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Tulp Belettering heeft zowel technische- als organisatorische maatregelen getroffen om, gezien de aard van de te verwerken persoonsgegevens, een voldoende mate van beveiliging van deze persoonsgegevens te realiseren. 

De website van Tulp Belettering is beveiligd met een SSL certificaat. Alle via de website verzonden berichten worden derhalve op een versleutelde wijze aan Tulp Belettering verzonden.

  1. 8. Duur van de opslag

Tulp Belettering zal na 12 maanden alle persoonsgegevens verwijderen, tenzij de persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst nog nodig worden geacht. Tevens zal Tulp Belettering de gegevens langer bewaren indien het daartoe een zwaarwegende reden voor heeft, in welk geval Tulp Belettering de betrokkene zal informeren.

Gegevens die geen persoonsgegevens betreffen, zoals bedrijfsnamen, vestigingsplaatsen en websites, worden voor statistische doeleinden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Deze gegevens zijn nimmer tot een natuurlijk persoon te herleiden.

  1. 9. Wijziging van het privacy statement

Tulp Belettering is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien Tulp Belettering overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geïnformeerd worden via Tulp Belettering.

  1. 10. Uw rechten

Hieronder leest u welke rechten u heeft en op welke wijze u deze rechten jegens Tulp Belettering kan uitoefenen. Gegevens die Tulp Belettering via derden verkrijgt vallen niet onder de hieronder genoemde rechten. 

Recht om toestemming in te trekken

Indien Tulp Belettering van u toestemming heeft verkregen om persoonsgegevens te verwerken heeft u ten alle tijden het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Recht van inzage en correctie

U heeft te allen tijde recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om de door Tulp Belettering verwerkte persoonsgegevens (door Tulp Belettering ) te laten corrigeren.

Recht van vergetelheid

U heeft het recht om Tulp Belettering te verzoeken alle over u verzamelde gegevens te verwijderen. In beginsel dient Tulp Belettering aan dit verzoek te voldoen. In bepaalde gevallen kan een ander (wettelijke) belang zwaarder wegen dan het recht op vergetelheid, zulks ter beoordeling van Tulp Belettering.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om, indien u na een klacht niet in samenspraak met Tulp Belettering tot een oplossing kan komen, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht schriftelijk indien en insturen naar het volgende adres:

Autoriteit Persoonsgegevens.
Postbus 93374, 2509 AJ
Den Haag

  1. 11. Toepasselijk recht & overige

Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.

Indien Tulp Belettering overgaat op een derde partij of dat Tulp Belettering fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy statement.

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, dient u deze via een e-mailbericht aan Tulp Belettering (info@tulpbelettering.nl) kenbaar te maken.